Reglement

logohstveereStichting Historische Markt Veere

De standplaatsen worden toegewezen, als eerste voorwaarde producten die passen binnen de doelstelling van de Historische Markt Veere en daarna op volgorde van de oorspronkelijke aanmelding. Nieuwe standhouders worden in principe eerst geplaatst op de Kaai.

Het bestuur beslist over deelname en is ten allen tijde gemachtigd om wijzigingen door te voeren betreffende de indeling van kramen, openingstijden e.d.

Is het bestuur van mening dat er zowel op de markt als op de kaai dezelfde producten  verkocht mogen worden,  dan is dat een beslissing van het bestuur.

Elke deelnemer is  verplicht om zorg te dragen voor een verzorgd historisch kostuum en  het daarbij behorende schoeisel. Een hoofddeksel  is verplicht!

Betaling van de kramen dient vooraf te geschieden, uiterlijk voor 1 mei van het betreffende jaar. Als u zich niet tijdig heeft aangemeld en/of niet betaald heeft, wordt u uitgesloten en is deelname niet mogelijk.

Bij aanmelding moet duidelijk vermeld worden welke artikelen/producten u verkoopt, hiervan mag op de markten niet worden afgeweken. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd hierin wijziging aan te brengen als dit in strijd is met het historisch karakter.

Restitutie is niet mogelijk. Er wordt voorafgaande aan uw deelneming een vaste plaats aangewezen.

Bij schending van de regels is het bestuur van de Stichting bevoegd u uit te sluiten van deelname.

De onderzijde van de kraam dient afgeschermd te worden (een zogenaamde rok), uitsluitend in historische stijl, zodanig dat niet is te zien wat er onder de kraam staat.

Naast de kramen mogen geen dozen en/of extra tafeltjes geplaatst worden met te verkopen artikelen cq producten.

U kunt uw auto lossen bij uw kraam. Auto’s moeten daarna geparkeerd worden op de openbare, betaalde parkeerplaatsen. Buiten het centrum tegenover het verzorgingshuis is een gratis parkeerplaats. 

Auto’s  moeten uiterlijk om 10.00 uur zijn  verwijderd en mogen pas na 17.00 uur teruggeplaatst worden om te laden. Er mogen  geen auto’s en/of aanhangers bij de kramen blijven  staan.

De kramen worden ter beschikking gesteld inclusief een bovenzeil, bij slecht weer en/of veel wind, wordt het bovenzeil pas aangebracht bij de inrichting van de kraam. Achterzeilen zijn alleen toegestaan in de kleur WIT of DOORZICHTIG

Door de standhouders mag geen afval mag worden achtergelaten. zij dienen de kramen en de omgeving van hun kramen netjes achter te laten. Bedrijfsafval moet mee naar huis worden genomen. De gemeente Veere zorgt voor afvalbakken, echter, deze zijn alleen bestemd voor afval van het publiek.

Voor de hulpverlenende diensten moet een vrije doorgaande route worden gegarandeerd van 3,5 meter breedte en 4,2 meter hoogte. Daarnaast worden de standhouders in de buurt van brandkranen erop gewezen dat deze vrijgehouden moeten worden.

De marktmeester zal voor wat betreft de elektrische voorzieningen van de standhouders toezien. De gebruikte verlengsnoeren (van bakkramen of –wagens) moeten 3-aderig zijn met een minimale nominale doorsnede van 2,5 mm2, beschermd door een mantel van Neopreen of gelijkwaardig en vrij van beschadigingen.

Het is niet toegestaan om boven de weg elektriciteitsdraden of tui-draden te spannen.

De standhouders worden bij hun aanmelding gewezen op het risico van hun elektrische verlichtings- en verwarmingstoestellen.

De standhouders die bakken, braden, frituren, koken of anderszins worden gewezen op het risico van hun activiteiten.

De standplaatsen voor bakken, braden, frituren, koken of anderszins zullen zo ver mogelijk van de bebouwing worden aangewezen en zullen – zo mogelijk – ten minste 5 meter van de bebouwing zijn.

Deelname alleen mogelijk is met een elektrische – of gasinstallatie die voldoet aan alle op dit moment gestelde normen.

Een installatie ten behoeve van het verhitten van vet, moet zijn voorzien van een goed functionerende oververhittingsbeveiliging middels een thermostaat of thermokoppel met een maximum ingestelde waarde van 190 graden Celcius.

Het draagvlak onder bak- of braadtoestellen moet tot tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar moet zijn, danwel bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.

De wanden in de nabijheid van een bak- of braadtoestel moeten ten minste 0,3 meter buiten het toestel onbrandbaar moeten zijn , danwel bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.

In elke bakkraam of –wagen moet een recent goedgekeurd (< 1 jaar) blusmiddel zichtbaar aanwezig zijn.

Standhouders moeten aangegeven dat zij de risico’s voor omliggende bebouwing bekend moeten maken.

Wat betreft veiligheidsaspecten geldt altijd de laatste versie van de publicatie “Veiligheid op de markt, Een handreiking voor gemeenten en ondernemers”. Deze publicatie is leidend en aanvullend boven de regels die door de Stichting Historische Markt zijn opgesteld.

Tussen de achterzijde van de standplaatsen en de bebouwing moet minimaal een strook vrijgehouden worden van 1 meter breedte.

Het is NIET toegestaan alcoholhoudende dranken te verkopen en te nuttigen op de markt. Het nuttigen van alcoholhoudende drank is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde terrassen.

Voor de verkopers van vis , schelp- en schaaldieren gelden de 5 aandachtspunten om voedselbesmetting te voorkomen. Dit is een uitgave van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

Indien er zich zaken voordoen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.